Informacje o dtudiach Warsztaty filmowe w Kazimierzu

Czas trwania: 6 semestrów

Rodzaj studiów: studia I stopnia

Limit miejsc: studia stacjonarne - 20 miejsc, studia niestacjonarne - 80 miejsc

Uzyskany dyplom: licencjat organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej w wybranej specjalizacji (aktorstwo, produkcja filmowa, reżyseria, sztuka operatorska)

Opiekun merytoryczny kierunku: dr Nono Dragović

 

Zasady rekrutacji:

Nabór prowadzony będzie do wyczerpania limitu miejsc. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście, za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub przez osoby trzecie dostarczą komplet wymaganych dokumentów. 

Wymagane dokumenty:

  • świadectwo dojrzałości w oryginale (oryginał lub odpis wydany przez CKE)
  • curriculum vitae
  • 4 zdjęcia w formacie legitymacyjnym
  • kserokopia dowodu osobistego (strona 1 i 2)
  • dowód wpłaty wpisowego
  • książeczka wojskowa do wglądu (dotyczy tylko mężczyzn)
  • formularz aplikacyjny (pobierz ze strony lub w Biurze Rekrutacji)

Dokumenty przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji. W przypadku skorzystania z możliwości dostarczenia dokumentów przez osoby trzecie lub za pośrednictwem poczty niezbędne jest dołączenie podpisanej umowy o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie), którą na prośbę kandydatów udostępnia Biuro Rekrutacji

Na studia zapisać się można również wypełniając elektroniczny formularz, jednak i w tym przypadku należy pamiętać o konieczności dostarczenia do Biura Rekrutacji w ciągu 7 dni od daty rejestracji wymaganych dokumentów. Wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia tego kierunku w przypadku małego zainteresowania danym kierunkiem studiów.